103

: گاو. ميگن چرا ؟ ميگه :‌آخه آدم خوب نيست از خودش تعريف كنه!

Leave a Reply