مواد بکار رفته در ساخت زن

مواد بکار رفته در ساخت زن:
گوشت واستخوان 60 کیلو
عشوه 40 خروار
قر وفر 50 دور در دقیقه
زبان14 متر
توانایی بیان 2000 اسب بخار
قدرت اشک ریزی 5 لیتر در ساعت
منطق 3 گرم
عقل 5/0 مثقال
لجبازی به مقدار کافی