Currently browsing category

جوکهای زنان

جوکهای زنان

مواد بکار رفته در ساخت زن

مواد بکار رفته در ساخت زن: گوشت واستخوان 60 کیلو عشوه 40 خروار قر وفر 50 دور در دقیقه زبان14 متر توانایی …

آب قهوه ای

پیر زنه میره دکتر میگه آقای دکتر ازم آب قهوه ای میاد دکتر میگه از بس که ندادی زنگ زدی