آب قهوه ای

پیر زنه میره دکتر میگه آقای دکتر ازم آب قهوه ای میاد دکتر میگه از بس که ندادی زنگ زدی