تو مهده کودک حرفی بد ياد نگيری

مامانه به بچش ميگه پسرم يه موقع تو مهده کودک حرفی بد ياد نگيری !ميگه؛ مگه من کسخلم که به کس شری اون لاشيا گوش کنم بيام به تو جنده بگم توهم بری شب به اون بابای جاکش بگی اونم کونمو پاره کنه.