کی بود؟

به ترکه میگن پترس کی بود؟ میگه:یه کودک فداکار بود که وقتی گرگ به گوسفنداش تو هلند حمله کرد پیرهنشو آتیش زد و رفت زیر تانک انگشتشو کرد تو سوراخ کون راننده ی قطار و خرمشهر آزاد شد!!!!!