چند فحش ترکي جديد

چند فحش ترکي جديد: 1. -دستت بشکنه از زا نو . 2. -خودت گير عجب آدم خري افتادي . 3. -خودم دست دارم ، جوا بشو ميدم