چربي و قند خون

تركه چربي و قند خون داشته ميره دكتر : دكتر بهش دارو ميده و ميگه هر روز بايد 4 كيلومتر بدوي شماره ميده و ميگه هر وقت مشكلي پيش آمد به من زنگ بزن:تركه مي ره بعد از يك دوهفته زنگ ميزنه ميگه آقاي دكتر رسيدم لب مرز نمذارن ادامه بدم چيكار كنم