يه اتفاقي افتاده

به ترکه ميگن : بابات مُرد ، زود بيا خونه ، ترکه ميگه : دروغ ميگين يه اتفاقي افتاده نمي خواهيد به من بِگِيد !!!