ميره ماشينشو بيمه بدنه کنه

يه ترکه ميره ماشينشو بيمه بدنه کنه، آخر سر که کارش تموم ميشه بيمه اي بهش ميگه ايشالا هيچوقت از بيمه تون استفاده نکنين. ترکه هم برميگرده ميگه ايشالا شما هم از اين پول خير نبينين !