مهريت

تركه به زنش ميگه-زن برو مهريت رو به اجرا بزار-خونه بخريم