محرم امسال

خبرنگار:براي محرم امسال چه برنامه هايي داريد؟_ترکه:ما امسال 10تا علم اضافه کرديم /15تا پرچم/150تا زنجير/12تا قمه و40تا زنجيرزن جديد در مجموع انشاءالله ديگه پدر يزيد رو در میاریم!