ما اينجاغريبيم

مسافري كه تازه به اردبيل وارد شده بوده از آقا ترکه مي پرسه ما اينجاغريبيم. كجا آمپول مي زنن؟ ترکه باسنش رو نشون مي ده مي گه اينجا