غضنفر داشت می مرد

غضنفر داشت می مرد، به زنش گفت بعد از من فقط با مش قربون میتونی ازدواج کنی! زنش گفت چرا؟
غضنفر جواب داد: چند سال پیش، یه خر پیر داشت به من انداخت، می خواهم تلافی کنم