شرت زنم

ترکه مست میکنه: ولم کنین میخوام شرت زنمو در بیارم میگن: چرا شرت زنتو؟ میگه آخه کشش خیلی اذیتم می کنه!!