دوست دختر غضنفر بهش ميگه

دوست دختر غضنفر بهش ميگه: اگه توجه كني
ميبيني كه نگاهم باهات حرف ميزنه. غضنفر
ميگه: اينقدر پلك نزن، صدات قطع و وصل
ميشه