دور ميدوون

به ترکه ميگن: چرا همش داري دور ميدوون با ماشينت ميچرخي؟مي گه: راهنمام گير کرده