حجله

ترکه از حجله میاد بیرون با پدر زنش روبرو می شه، نمی دونه چی بگه، هل میشه میگه دست شما درد نکنه، چسبید