ترکه ميره کنار دريا

ترکه ميره کنار دريا پري درياي ميبينه ،ميگه من عاشقتم ،با من ازدواج ميکني،پري درياي ميگه من آدم نيستم،ترکه ميگه تو فکر ميکني من آدمم،