ترکه ميره ساندويچي

يه روز يه ترکه ميره ساندويچي ميگه آقا يه ساندويچ کالباس بده ولي برام خيارشور نذار.از قضا يارو ساندويچي هم ترک بوده ميگه:ببخشيد خيارشور ندارم ميخواي گوجه نذارم؟