ترکه به اتاق رئيسش رفت

ترکه به اتاق رئيسش رفت و گفت: آقاي رئيس من براي ازدواج دو روز مرخصي ميخوام. رئيس گفت : شما که يه هفته تعطيلي داشتين چرا ازدواج نکردين؟ ترکه گفت : آخه نمي خواستم تعطيلاتم رو خراب کنم !!!