تركه شیاف

دکتر براي تركه شیاف می نويسه .تركه زنگ ميزنه ميگه چکارش کنم؟
دكتر میگه بکنش توي کونت . تركه میگه حالا شما عصباني هستيد بعداً زنگ مي زنم !