تركه زنگ ميزنه پيتزا فروشي

يه تركه زنگ ميزنه پيتزا فروشي ميگه يه پيتزا مي خواستم. فروشنده ميگه . به نام …. ؟ تركه ميگه . آخ آخ . ببخشيد .به نام خدا , يه پيتزا ميخواستم