تركه تو اتوبوس میگوزه

تركه تو اتوبوس میگوزه همه بهش میخندن. اونم خوشحال میشه، میگه: اگه میدونستم اینقدر حال میكنین براتون میریدم