تبم قطع شده

ترکه میره عیادت مادر زنش .میگه بهتری؟
میگه تبم قطع شده ولی گردنم هنوز درد میکنه..میگه انشاالله اونم قطع میشه.