بچه كجائي

به تركه مي گن بچه كجائي ؟ ميگه : بچه تهرون مي گن : كجاي تهرون؟ ميگه: جاده تهران – اردبيل کيلومتر 700