به تركه مي گن: چرا ماشينتو از پلاک شروع مي کني به شستن؟

به تركه مي گن: چرا ماشينتو از پلاک شروع
مي کني به شستن؟
تركه مي گه: والا يه بار
ار سقف شروع کردم به شستن، رسيدم به
پلاک ديدم ماشين خودم نيست