از چه گلي خوشت مياد

به تركه ميگن از چه گلي خوشت مياد…ميگه اقاقيا…ميگن هميني روكه گفتي بنويس….ميگه غلط كردم رز