ورود افراد 18 سال ممنوع

رشتيه در خونش ميزنه ورود افراد 18 سال به پايين ممنوع
ميگن چرا اينو زدي
ميگه ناموسمه بچه بازي که نيست