فیلم سوپر

رشتیه داشته فیلم سوپر نگاه میکرده میبینه زنش توشه!!!! تموم که میشه میگه :خدا رو شکر فیلم بـــــود