رشتیه دعواش می شه

يارو با رشتیه دعواش می شه رشتیه می ره بالای درخت-يارو می گه اگه بیای پایین که مادرتو…….. رشتیه می گه دروغ می گی می خوای منو بزنی