تیكه به زن رشتی

یه روز یه پسره به زن رشتیه تیكه میندازه رشتیه دنبالش میكنه گیرش میاره پسره میگه گوه خوردم رشتیه میگه كافی نیست بیا صورت خانومم رو ببوس تا از دلش در بیاد