فرق کهنه کودک و عمّامه در چیست؟

و بهلول را گفتند که فرق « کهنه کودک » و « عمّامه » در چیست؟
گفت در اصلشان فرقی نیست.

کهنه را در « زیر » گه گذارند،

و عمّامه را « روی » گه.