اسلامي کردن نام شهرها

در راستاي اسلامي کردن نام شهرها ، نام شهر سوسن گرد به فاطمه توپول تغيير يافت .