گشت ارشاد

گشت ارشاد به دختر: دختركجا ميری؟دختر: ميرم آرايشگاه، مو رنگ كنم، فرنچ كنم، برنز كنم، خوشگل بشم بعد ميام تو منو بگیر