غضنفر سوار اتوبوس ميشه

غضنفر سوار اتوبوس ميشه بغلش يه زن ميشينه زنه ميشينه رو كت غضنفر، غضنفر به زنه
ميگه خانوم كونتون رو از رو كتم برداريد زنه ميگه بي تربيت بگو باسن بعد از 5 دقيقه دوباره
زنه كونش رو ميذاره رو كت غضنفر ، غضنفر 5 دقيقه با خودش كلنجار ميره يادش نمياد كه
زنه چي بهش گفت رو ميكنه به زنه ميگه خانوم ببخشيد اسم كونتون چي بود؟؟؟