سیگار زیاد بکشین

بجنبین ! سیگار زیاد بکشین … مشروب زیاد بخورین …غصه زیاد بخورین … سگ دو زیاد بزنین ،خلاصه هر کاری که میتونین انجام بدین تا زود پیر شین !…..خانه سالمندان هنوز مختلطه.