زندگي را از دیگ زودپز ياد بگيرید

زندگي را از دیگ زودپز ياد بگيرید! در حالي كه كونش ميسوزه، بيخيال نشسته داره سوت ميزنه !!!