اگه خواستي يکي هميشه دوستت داشته باشه

اگه خواستي يکي هميشه دوستت داشته
باشه ……اگه ميخواي تنهات نذاره . . بهت
وفادار بمونه . . . ازدواج نکن… سگ بخر