آبهویج

هویجه با مامانش میره بیرون وسط راه به مامانش میگه:
مامان ؟!
آبهویج دارم