پستاندار بی دندون

به پسره میگن یه پستاندار بی دندون نام ببر میگه: مادر بزرگ