كتاب فارسي اول دبستان

از سال آينده كتاب فارسي اول دبستان هر شهر مطابق با فرهنگ همان شهرمي شود

تهران: كبري با دوست پسرش در باران آمد
زاهدان: كبري ترياك در دست آمد
رشت: كبري رفت و تا صبح نيامد
اصفهان: كبري رفت گرسنه آمد
لرستان: كبري رفت نفهميد كي آمد
تركها: كبري تو اين مونده كه اصلا رفته يا نه!!!!؟