سایز سوتین

به پیره زنه میگن سایز سوتینت چنده؟ میگه من از این سوسول بازیا خوشم نمیاد میکنم تو شلوارم