سایز سوتین خانمها

نظر آقایان در مورد سایز سوتین خانمها: هفتاد: تو رشده، هشتاد: تو مشته، هشتاد و پنج: بهشته، نود: درشته، صد: بالشته