ازدواج ایرانی با ژاپنی

حاصل ازدواج ایرانی با ژاپنی: یک بچه چشم تنگ کون گشاد