وصيت نامه لره

وصيت نامه لره :من تمام نمازهايم را خواندم فقط برايم چهل سال وضو بگيريد !!!