لری مشرف شد به مکه

لری مشرف شد به مکه . تا پارچه سیاه دور خانه خدا را دید دو دستس زد تو سرش گفت:
خاک به سرم نیومدم نیومدم تا خدا مرد.