شيخه رو منبر

شيخه رو منبر ميگه چراغا رو خاموش كنيد شما ببرم كربلا وقتي چراغا رو روشن ميكنند ميبينه لرا با چمدون ايستادن ميگه كجا؟ ميگن شما گفتيد ما رو ميبري كربلا
ميگه مگه شما تركين ميگن نه ما لريم تركا بيرون تو اتوبوس نشستن