کرم معده

اصفهانیه کرم معده میگیره خود کرمه تو معده اصفهانیه زخم معده میگیره!!!