قرض پول

یه اصفهانی به یه اصفهانی دیگه پول قرض میده تو کتاب گینه ثبت میکنند